Je gegevens zijn veilig bij Psychologiehuis

Er wordt alles aan gedaan om je privacy te waarborgen, er wordt dan ook zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. De gegevens die verzameld worden zijn veelal persoonsgegevens en daarom is het gebruik en beheer van die data per mei 2018 onderhevig aan de  nieuwe (Europese) privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Organisaties, instellingen en praktijken zijn verplicht om informatie te geven aan mensen van wie zij persoonsgegevens gebruiken.

Privacyverklaring Psychologiehuis, gevestigd te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75753812.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiehuis persoonsgegevens verwerkt:
1. (potentiële) patiënten;
2. bezoekers aan Psychologiehuis;
3. bezoekers van de websites van Psychologiehuis;
4. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologiehuis;
5. sollicitanten;
6. alle overige personen die met Psychologiehuis contact opnemen of van wie Psychologiehuis persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiehuis verwerkt persoonsgegevens die:
1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiehuis zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

Doeleinden verwerking

Psychologiehuis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologiehuis.nl;
4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

Psychologiehuis verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen van een bijeenkomst.

Verwerkers

Psychologiehuis kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiehuis persoonsgegevens verwerken. Psychologiehuis sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiehuis deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. In geval van verzekerde zorg is het verplicht gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het gaat onder andere om de diagnose en de postcode. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd en versleuteld aangeleverd aan het DIS via beveiligde routes en mogen ingezien worden door het ministerie van VWS de NZA, het Zorginstituut Nederland en het CBS.  Je kunt hier bezwaar tegen maken via het invullen van een formulier. In geval van onverzekerde zorg (OVP) hoeven deze gegevens niet aan het DIS aangeleverd te worden. Psychologiehuis deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, enzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Psychologiehuis geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiehuis ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Een hulpverlener is verplicht een dossier van elke patiënt bij te houden. In het dossier worden een aantal gegevens die betrekking hebben op de behandeling genoteerd. Je dossier ma je zelf natuurlijk inzien. Anderen krijgen geen informatie tenzij je hier toestemming voor geeft. Zo krijgt je huisarts, wanneer je hier toestemming voor geeft,  aan het eind van de behandeling een brief met een korte samenvatting van de behandeling. In overleg kunnen gegevens uit het dossier worden aangepast of aangevuld. Indien gewenst kan schriftelijk om vernietiging gevraagd worden. Het dossier wordt 15 jaar bewaard en zal daarna vernietigd worden. Deze bewaartermijn is vastgesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Psychologiehuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiehuis hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. 

Wijzigingen privacyverklaring

Psychologiehuis kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Psychologiehuis gepubliceerd. Het is verstandig de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Vragen en klachten

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiehuis persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Psychologiehuis via het contactformulier of via info@psychologiehuis.nl. Een klacht probeer ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).